ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 01/09/2560



ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 360